กรมการค้าต่างประเทศคว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปีที่ 6

img

กรมการค้าต่างประเทศ โดยนายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมเข้ารับมอบรางวัล “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น” จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้
         
โดยรางวัลดังกล่าว เกิดจากการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและทันท่วงที ทำให้มีผลการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงจากการตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2560–2565
         
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า กรมจะรักษามาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และการเผยแพร่ข้อมูลที่ให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงาน โดยยึดมั่นแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใส ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนได้เข้าถึง รับรู้ข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
         
ขณะเดียวกัน จะปรับปรุงและพัฒนาการแสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและการพัฒนารูปแบบข้อมูลข่าวสารราชการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งถือเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สนับสนุนการขจัดปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาด รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำหนดนโยบายของภาครัฐมากยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง