DFT-ปปง.-EXIM Bank รวมพลังต่อต้านการแพร่อาวุธทำลายล้างสูง

img

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (DFT) ได้ร่วมกับ นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WEAPONS OF MASS DESTRUCTION : WMD)                
         
โดยการลงนาม MOU ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่าง 3 หน่วยงาน ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันยกกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ขยาย WMD ของไทยให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งทางด้านสินค้าและการเงินการธนาคาร ตามเจตนารมย์ของข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งจะมีส่วนในการยกระดับผลการประเมินมาตรฐานสากลของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ขยาย WMD ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ซึ่งประเทศไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประเมินอีกครั้ง ในปี 2569 เพื่อให้ประเทศไทยได้รับผลการประเมินที่ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นแก่ภาคการเงิน การธนาคาร และภาคเอกชนของไทยในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง