​GIT ALUMNI 2018 เชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

  • Activity
  • 9 มิ.ย. 2561
  • 677 เข้าดู
img

          นายราเชนทร์ พจนสุนทร ประธานบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (จีไอที) และนางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการ จีไอที พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ถ่ายภาพร่วมกันในงาน GIT ALUMNI 2018 ซึ่งเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันกว่า 3,000 ราย ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรและเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ จากจีไอที ได้มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย