​เร่งเครื่อง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

img

นับตั้งแต่ “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์” ได้ขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด
         
ที่เป็นการร่วมกันทำงานระหว่าง 2 กระทรวงหลัก “เกษตร-พาณิชย์” แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
         
เพราะเดิม “ต่างคน ต่างทำ
         
เกษตร อยากผลิต ก็ผลิตไป ผลิตโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของตลาด ผลิตมาแล้ว ก็ขายไม่ได้ 
         
ส่วนพาณิชย์ อยากจะช่วยขาย ก็ขายยาก ขายไม่ออก เพราะตลาดไม่ต้องการ
         
แต่วันนี้ ปัญหาจบ เกิด “มิติใหม่ของการทำงานร่วมกัน” ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่มีเป้าหมาย “1 สร้าง 3 เพิ่ม
         
1 สร้าง คือ สร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก
         
3 เพิ่ม คือ 1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.เพิ่มจีดีพีให้ประเทศ 3.เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
         
การไปสู่เป้าหมาย 1 สร้าง 3 เพิ่ม ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด มี “ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็นประธานร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวม  
         
มีคณะอนุกรรมการอีก 4 ชุด เป็นแขนขาในการทำงาน 
         
ปัจจุบันทั้ง 4 ชุด ทำงานคืบหน้ามาก
         
ชุดที่ 1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) มีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธานร่วม
         


วันนี้ มีการทำหน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองต่างๆ เพื่อให้สามารถดูได้ง่ายๆ ใช้เวลาในการตีความสั้นๆ หรือที่เรียกว่า แดชบอร์ด “ฐานข้อมูลร่วม เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

นำร่องสินค้า “มันสำปะหลัง” เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.คิดค้า.com และ www.nabc.go.th ไปแล้ว     

โดยมีสินค้าเกษตรอีก 5 รายการ “ทุเรียน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา” ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
         
และใน 5 รายการ เริ่มทำแดชบอร์ดสินค้าทุเรียนไปแล้ว ที่เหลือกำลังทำ ตั้งเป้าเสร็จภายในเดือนมิ.ย.นี้
         
ชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” มีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานร่วม
         
มีการทำแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) ต่อยอดจากแพลตฟอร์มที่มีอยู่ ได้แก่ “Thaitrade.com ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” และแพลตฟอร์ม  “Phenixbox.com ของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มศูนย์ค้าส่งครบวงจรภายในประเทศ
         
นำร่องนำกลุ่มกลุ่มสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง 40 สหกรณ์ มีสินค้า ได้แก่ ข้าว ไข่ไก่ เนื้อโคขุน น้ำนม ผัก ผลไม้ กาแฟ และสินค้าแปรรูปจากยางพารา เป็นต้น ที่จะจำหน่ายบน 2 แพลตฟอร์ม
         
ชุดที่ 3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ มีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) และเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานร่วม
         
มีการยกร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับแล้ว
         
มีสินค้านำร่อง 2 ตัว คือ “ทุเรียน และข้าว
         


ชุดที่ 4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานร่วม
         
ได้มีการพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก ให้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

มีสินค้าเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มข้าว พืชไร่ พืชสวน 2.กลุ่มผลไม้ 3.กลุ่มปศุสัตว์ และ 4.กลุ่มประมง

ทั้ง 4 กลุ่มจะพัฒนาการแปรรูป การส่งเสริมเป็นอินทรีย์ และการนำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อสร้างเกษตรมูลค่าสูง

ปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรม คาดว่าภายในเดือนก.ย.2564 นี้ น่าจะรู้เรื่อง

เห็นได้ชัดเจนว่า หากไม่มีนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่นำมาใช้ทำงานร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวงหลัก

วันนี้ ก็คง “ต่างคน ต่างทำ” เหมือนที่เคยเป็นในอดีต

แต่จากปรากฏการณ์และความสำเร็จที่เกิดขึ้น ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า “เกษตร-พาณิชย์ ไม่ได้ต่างคนต่างทำ” แต่ทำงานร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกัน

มุ่งสร้างความกินดี อยู่ดี ให้กับ “เกษตรกร” เพิ่มรายได้ให้กับ “ผู้ประกอบการ
         
โดยต้อง “ชื่นชม” และ “ขอบคุณ” ผู้ขับเคลื่อนอย่าง “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ที่สามารถทะลายกำแพงระหว่าง 2 กระทรวงลงได้
         
และนับจากนี้ไป “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จะถูกเร่งเครื่องอย่างเต็มที่

ผลงานที่ 2 กระทรวงทำร่วมกัน จะเริ่ม “ผลิดอก ออกผล” อย่างเป็นรูปธรรม  
         
คอยติดตามกันได้ มีมาเรื่อยๆ แน่นอน
 
ซีเอ็นเอ

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง