​กรมเจรจาฯ เผยผู้นำอาเซียนเคาะร่างวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังปี 68 แล้ว

img

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยผู้นำอาเซียน เห็นชอบร่างองค์ประกอบหลักสำหรับวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังปี 68 แล้ว ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อมโยง ส่วนเสาเศรษฐกิจชง 6 แนวทางขับเคลื่อน เน้นยกระดับเศรษฐกิจ ความยั่งยืน ดิจิทัล การปรับตัว การตอบสนองต่อวิกฤต และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม หวังให้เกิดความต่อเนื่องจากแผน AEC Blueprint 2025 ที่จะครบกำหนดในปี 68 และเริ่มใช้ต่อในปี 69
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบร่างองค์ประกอบหลักสำหรับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2568 (ASEAN Community’s Post-2025 Vision) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยร่างองค์ประกอบหลักจะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวม ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านความเชื่อมโยงและด้านความเข้มแข็งของกลไกการประสานงาน ก่อนนำไปจัดทำร่างวิสัยทัศน์และพิมพ์เขียวฉบับใหม่ต่อไป
         
ทั้งนี้ ในส่วนของเสาเศรษฐกิจ ได้เสนอองค์ประกอบหลักสำหรับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค 6 ด้าน ได้แก่ การยกระดับเศรษฐกิจ ส่งเสริมการรวมตัวเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว พร้อมทั้งหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน , การตอบสนองต่อประเด็นความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ , การคำนึงถึงกระแสการพัฒนาใหม่ ๆ โดยเฉพาะการเป็นประชาคมดิจิทัลชั้นนำ มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) และสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลและนวัตกรรมให้พลเมืองและภาคธุรกิจ , ความสามารถในการปรับตัว มีเอกภาพ ดำเนินการเชิงรุก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง , ความสามารถตอบสนองต่อความตึงเครียด วิกฤติ ความผันผวนต่าง ๆ โดยสามารถคาดการณ์และจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และการดำเนินการที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งสตรี เยาวชน ผู้สูงวัย ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง และ MSMEs โดยสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม
         


นางอรมนกล่าวว่า ปัจจุบันกรอบการดำเนินการของเสาเศรษฐกิจ อยู่ภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจ ปี 2568 (AEC Blueprint 2025) ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2559 และจะสิ้นสุดในปี 2568 ซึ่งแผนงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1.การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง 2.ความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม และมีพลวัต 3.ความเชื่อมโยงและความร่วมมือรายสาขาต่าง ๆ 4.ความสามารถในการปรับตัวและครอบคลุมทุกภาคส่วน และ 5.การเป็นส่วนสำคัญของประชาคมโลก

“แผนฉบับใหม่จะต่อยอดจากแผนงานฉบับปัจจุบัน โดยจะให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและทันต่อยุคสมัยมากขึ้น ด้วยการสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ การมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนวาระความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนขึ้น โดยคณะทำงานระดับสูงของอาเซียนจะเริ่มจัดทำร่างวิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ทั้งสามเสาให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2568 ก่อนนำเสนอผู้นำอาเซียนรับรองพิมพ์เขียวแผนงานประชาคมฉบับใหม่ และเริ่มใช้ในปี 2569 ต่อไป”นางอรมนกล่าว

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง