​สนค.จับมือ สศก. เร่งทำแดชบอร์ดสินค้า “ทุเรียน” ช่วยวางแผนผลิต-ทำตลาด

img

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จับมือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาแดชบอร์ดสินค้า “ทุเรียน” ช่วยในการวางแผนการผลิตและการทำตลาด คาดแล้วเสร็จเป็นตัวต่อไป ตามหลัง “มันสำปะหลัง” ที่ทำสำเร็จก่อนหน้านี้
         
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สนค. ได้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาแดชบอร์ดสินค้าทุเรียน ซึ่งเป็นรายการล่าสุดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการใกล้จะสำเร็จแล้ว คาดว่าจะเผยแพร่ได้เป็นตัวต่อไป หลังจากที่สินค้ามันสำปะหลังได้เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
         
สำหรับความคืบหน้าการจัดทำแดชบอร์ดทุเรียน ได้วางเป้าหมายให้มีข้อมูล ประกอบด้วย 1.สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรของไทย 2.ราคาสินค้าเกษตร 3.สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 4.โอกาสของการส่งออกสินค้าเกษตร และ 5.สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของไทย และจะพิจารณาเชื่อมโยงข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ราคาส่งออก และสถานการณ์การผลิตทุเรียนในประเทศคู่แข่ง ข้อมูลความต้องการสินค้าทุเรียนและพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น
         


ทั้งนี้ การจัดทำแดชบอร์ดสินค้าเกษตรสำคัญ เป็นการดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งการให้เร่งดำเนินการสร้างข้อมูลที่มาจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ในด้านการผลิต ราคา การส่งออก และโอกาสในการส่งออกและประเทศคู่แข่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการสินค้า ขยายโอกาสทางการค้า และพัฒนาธุรกิจสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
         
ขณะที่แดชบอร์ดสินค้ามันสำปะหลัง ที่ทำสำเร็จแล้ว ได้มีการนำเผยแพร่ให้ผู้สนใจใช้ประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์ คิดค้า.com ของ สนค. www.moc.go.th ของกระทรวงพาณิชย์ และ www.nabc.go.th ของศูนย์ข้อมูลเกษตร โดยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแดชบอร์ดสินค้าเกษตรเป้าหมายที่เหลือ คือ ทุเรียน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง