​“พาณิชย์”แจ้งข่าว สปป.ลาวเห็นชอบตั้งคณะทำงานร่วม หาทางออกห้ามนำเข้าอาหารทะเล

img

“พาณิชย์”นัดหารือทางไกลกับ สปป.ลาว แก้ปัญหาห้ามนำเข้าอาหารทะเลชั่วคราว จากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยันสินค้าไทยมีความปลอดภัย มีกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่การจับสัตว์น้ำ การผลิต จนถึงการส่งออก พร้อมย้ำจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบการติดเชื้อในผลิตภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์ เผยสปป.ลาวรับทราบข้อมูล และเห็นชอบตั้งคณะทำงานร่วมสองฝ่ายหาทางออก ทั้งปรับแก้ ยกเลิก
         
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมหารือผ่านทางไกลร่วมกับนางจันดาวอน โพไซ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดร.รัตนไซ เพ็ดสุวรรณ อธิบดีกรมควบคุมโรค ของสปป.ลาว เพื่อหารือและแก้ไขปัญหากรณีที่สปป.ลาว ได้ออกประกาศห้ามการนำเข้าอาหารทะเล (สดและแช่แข็ง) ชั่วคราว จากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยไทย ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เน้นย้ำ ยืนยัน และรับรองความปลอดภัยของอาหารทะเลสดและแช่แข็งของไทย ร่วมถึงได้ชี้แจงถึงมาตรการกำกับดูแลของฝ่ายไทยที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด
         
ทั้งนี้ ในช่วงการประชุม ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ได้ชี้แจงมาตรการสำคัญของฝ่ายไทยให้สปป.ลาว เกิดความเชื่อมั่นว่าตลอดกระบวนการผลิตอาหารทะเลทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ขั้นตอนการจับสัตว์น้ำ โดยผู้จับสัตว์น้ำ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข และสุขอนามัยเรือ กระบวนการผลิต ไปถึงการขนส่งออกจากด่านที่มีการฉีดพ่นน้ำยาที่รถขนส่งทุกครั้งก่อนออกจากด่าน และการมีใบรับรองต่างๆ อีกทั้งล่าสุด กรมประมงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนโควิด-19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับผู้ประกอบการทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 1.ผู้ประกอบการตลาดโมเดิร์นเทรด 2.ผู้ประกอบการแพปลา สะพานปลา 3.ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 4.ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์
         


ส่วนผู้ส่งออกอาหารของไทย จะมีใบรับรองผ่านการประเมินมาตรการปฏิบัติที่ดีตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่กรมประมงและสาธารณสุขกำหนดร่วมกัน ซึ่งเป็นการยืนยันและรับประกันถึงคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับสินค้าอาหารส่งออกจากไทย
         
นอกจากนี้ ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค ได้ยืนยันว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่พบการติดต่อโควิด-19 จากผลิตภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์แต่อย่างใด ซึ่งเป็นข้อกังวลหลักของฝ่าย สปป. ลาว
         
“เบื้องต้นสปป.ลาว ยินดีที่ได้รับทราบข้อมูลจากฝ่ายไทย และเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมสองฝ่ายเพื่อหารือในเชิงลึกถึงรายละเอียด ตลอดจนแนวทางความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งออกสินค้าดังกล่าวระหว่างกันเป็นเฉพาะ โดยอาจจัดทำในลักษณะความร่วมมือทวิภาคี เพื่อควบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือผู้บริโภค โดยมีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายสปป.ลาว ก่อนจะสรุปนำเสนอคณะทำงานเฉพาะกิจของสปป.ลาว พิจารณาปรับแก้ ยกเลิกประกาศห้ามนำเข้าดังกล่าวต่อไป”นายบุณยฤทธิ์กล่าว

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง